FAQ

img1Technológia tryskania je v dnešnej dobe jednou z najrozšírenejších mechanických úprav povrchu. Pod pojmom „pieskovanie“ rozumieme čistenie povrchu predmetov účinkom dopadajúcich zrniek tryskacieho prostriedku, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Dopadom zŕn na predmet sa mení ich kinetická energia na prácu formou opracovania povrchu. Výsledný efekt sa využíva pri predúprave, kedy hlavným cieľom tryskania je dokonale očistiť a optimálne zdrsniť povrch pre následné aplikácie povrchových úprav. Názov „pieskovanie“ sa u nás vžil vďaka predtým najčastejšie používanému tryskaciemu prostriedku. Správnejší názov by mal byť vzhľadom k rôznorodosti tryskacích prostriedkov a dosahovanej kvalite povrchu technológia – „tryskanie“. Tryskanie je taký spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu súčiastky, bez toho aby sa menil jej tvar.

Hodnotenie povrchu a jeho kvality:
Čistota povrchu po  otryskávaní je udaná údajom Sa – stupeň prípravy povrchu, ktorý je bližšie udaný normou ČSN ISO 8501. Táto norma taktiež špecifikuje typy povrchu, resp. stupne korózie.
Štandardnou hodnotou používanou pre tryskanie je hodnota Sa = 2,5. Ostatné hodnoty sú uvedené nižšie.

Stupne prípravy povrchu otryskávaním:

Sa 1 – ľahké otryskanie – odstranenie opalkov a okují pred ďalším spracovaním
Sa 2 – dôkladné otryskanie – odstránenie voľnej hrdze, náterov, očistenie zvarov.
Sa 2 ,5 – veľmi dôkladné otryskanie – kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Je prípustná veľmi malá odchýlka vo farebnosti povrchu.
Sa 3 – vizuálne čistý oceľový povrch – kompletné odstránenie okují, hrdze a starých náterov. Povrch otryskaný na biely kov.